Schachcomputer.info Community

Schachcomputer.info Community (https://www.schachcomputer.info/forum/index.php)
-   News (https://www.schachcomputer.info/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Kaufbeuren 2014 (https://www.schachcomputer.info/forum/showthread.php?t=4851)

Chessguru 27.10.2014 16:56

Kaufbeuren 2014
 

14. D.A.CH - Kaufbeuren Oldie-Turnier 2014

Gruppe A

<html><head><link rel=stylesheet href=menue.css type=text/css></head><table class=wikitable><tr class=wikiheader><th class=wiki-header align=center>P</th><th class=wiki-header align=center>Gerät</th><th class=wiki-header align=center>Bediener</th><th class=wiki-header align=center>Pkt</th><th class=wiki-header align=center>BH</th><th class=wiki-header align=center>1</th><th class=wiki-header align=center>2</th><th class=wiki-header align=center>3</th><th class=wiki-header align=center>4</th><th class=wiki-header align=center>5</th><th class=wiki-header align=center>6</th><th class=wiki-header align=center>7</th><th class=wiki-header align=center>8</th></tr><tr><td class=all>1</td><td class=all align=left>Tasc R30 V2.23</td><td class=all align=center>Walter</td><td class=all align=center>5.5</td><td class=all align=center>17.75</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>2</td><td class=all align=left>Tasc R40 Gideon Madrid</td><td class=all align=center>Alwin</td><td class=all align=center>4.5</td><td class=all align=center>14.25</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>3</td><td class=all align=left>Mephisto Atlanta 36 MHz</td><td class=all align=center>Thorsten</td><td class=all align=center>4.5</td><td class=all align=center>12.50</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>4</td><td class=all align=left>Fidelity Elite V11</td><td class=all align=center>Bernhard</td><td class=all align=center>3.5</td><td class=all align=center>10.75</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0</td></tr><tr><td class=all align=center>5</td><td class=all align=left>Mephisto London 68030</td><td class=all align=center>Günther</td><td class=all align=center>3.5</td><td class=all align=center>8.75</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>6</td><td class=all align=left>Mephisto Montreux</td><td class=all align=center>Wiktor</td><td class=all align=center>3.0</td><td class=all align=center>10.00</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td></tr><tr><td class=all align=center>7</td><td class=all align=left>Mephisto TM Vancouver 36 MHz</td><td class=all align=center>Ruud</td><td class=all align=center>2.0</td><td class=all align=center>6.50</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>8</td><td class=all align=left>Fidelity Elite V10</td><td class=all align=center>Kurt</td><td class=all align=center>1.5</td><td class=all align=center>5.00</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td></tr></table></html>

<hr>
Gruppe B

<html><head><link rel=stylesheet href=menue.css type=text/css></head><table class=wikitable><tr class=wikiheader><th class=wiki-header align=center>P</th><th class=wiki-header align=center>Gerät</th><th class=wiki-header align=center>Bediener</th><th class=wiki-header align=center>Pkt</th><th class=wiki-header align=center>BH</th><th class=wiki-header align=center>1</th><th class=wiki-header align=center style="width: 22px;">2</th><th class=wiki-header align=center>3</th><th class=wiki-header align=center>4</th><th class=wiki-header align=center>5</th><th class=wiki-header align=center>6</th><th class=wiki-header align=center>7</th><th class=wiki-header align=center>8</th><th class=wiki-header align=center>9</th></tr><tr><td class=all>1</td><td class=all align=left>Fidelity Designer 2100</td><td class=all align=center>Helmut</td><td class=all align=center>5.0</td><td class=all align=center>19.75</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td></tr><tr><td class=all align=center>2</td><td class=all align=left>Saitek GK 2000</td><td class=all align=center>Gernot</td><td class=all align=center>5.0</td><td class=all align=center>17.50</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>3</td><td class=all align=left>Revelation Glasgow</td><td class=all align=center>Hein/Luuk</td><td class=all align=center>4.5</td><td class=all align=center>17.50</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>4</td><td class=all align=left>Mephisto Polgar</td><td class=all align=center>Tanja</td><td class=all align=center>4.5</td><td class=all align=center>17.00</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td></tr><tr><td class=all align=center>5</td><td class=all align=left>Mephisto Mondial 68000XL</td><td class=all align=center>Wolfgang</td><td class=all align=center>4.5</td><td class=all align=center>15.00</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>6</td><td class=all align=left>Fidelity Premiere (Mach III)</td><td class=all align=center>Gerhard</td><td class=all align=center>4.0</td><td class=all align=center>14.75</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>7</td><td class=all align=left>Novag Super Forte A</td><td class=all align=center>Dirk</td><td class=all align=center>4.0</td><td class=all align=center>14.25</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>8</td><td class=all align=left>Novag Super Expert C 5 MHz</td><td class=all align=center>Thomas</td><td class=all align=center>3.5</td><td class=all align=center>11.50</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>1</td><td class=all align=center>x</td><td class=all align=center>1</td></tr><tr><td class=all align=center>9</td><td class=all align=left>Fidelity Elite A/S Glasgow</td><td class=all align=center>Erwin</td><td class=all align=center>1.0</td><td class=all align=center>4.75</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0.5</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>0</td><td class=all align=center>x</td></tr></table></html>Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.

Powered by vBulletin (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
©Schachcomputer.info